Jadi Jutawan Cuma Modal Nulis
 • 15

  Sep

  Conto Naskah Biantara (Biantara Wawakil Siswa)

  Assalamu’alaikum wr.wb, Langkung tipayun sumangga urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Alloh swt. Alhamdulillah dugi ka danget ieu mantenna masih ngalungsurkeun nikmatna ka urang. Malih ku kersa mantenna pisan urang tiasa riung mungpulung paamprok jonghok patepang raray dina raraga paturay tineung. Sholawat sinareng kasalametan mugia salamina ngocor ngagolontor ka jungjunan urang, Nabi Muhammad saw, ka kulawargina, ka sohabatna teu kakantun mugia leleberanana ginulur ka urang sareng sadaya umatna anu tumut kana pituturna. Amin ya Alloh ya robbal alamin. Bapa kepala sekolah anu ku sim kuring dipihormat, bapa ibu guru sareng staf TU anu sami kusimkuring dipihormat, paratamu anu kusimkuring dipihormat, oge teu hilap ka rerencangan anu ku simkuring dipikadeudeuh. Hatur n
  Read More
 • 7

  Feb

  Tikukur Jeung Engang

  Aya Engang ragrag kana cai, datangna nangkarak. Atuh puguh wae teu bisaeun deui hiber. Gawena ngan kekeleperan, sangkan henteu titeuleum. Tapi lila-lila mah eta Engang teh ngarasa ripuh, komo deui sanggeus jangjangna beuki baseuh mah. Manehna geus ampir-ampiran ngerelep. Sabot kitu, jol aya Tikukur ka lebah dinya. Barang nenjo Engang keur kekeleperan dina cai, Tikukur gancang macok regang, terus disodorkeun kana cai. “Sok tah muntang kana regang!” ceuk Tikukur. Ramo suku Engang anu keur roroesan rikat ngaranggeum regang, atuh terus wae ngarayap. Ku Sakadang Tikukur gancang dibawa ka darat, da bisi ragrag deui kana cai. “Nuhun Ki Silah,” omong Sakadang Engang. “Kuring geus ditulungan ku anjeun. Cacak mun bieu teu gancang-gancang disodoran ku regang mah, meureu
  Read More
 • 4

  Feb

  MUNDING JEUNG MAUNG

  Aya hiji munding kuru, hudang gering, keur nyatuan di tegal. Kapanggih ku maung. Maung teh atoheun naker, kari-kari keur lapar manggih sato gede. Barang rek dirontok, munding ngomong, “Eh sakadang maung, ulah didahar kuring teh. Geura tingali bae kuring sakieu kuruna, da puguh hudang gering. Moal ngeunah geura dagingna ge, kalah matak ngadatangkeun kasakit. Cek kuring mah anggur kuring sina lintuh bae heula, tempoan sabulan deui mah. Heug bawa ka tegal anu loba jukutna. Moal lila ge geura lintuh. Ari geus lintuh mah mangga bae rek dikumahakeun oge, asal ulah ayeuna bae, keur ngarasakeun kanyeri.” Maung teh teu tuluy ngarontokna. Ngomong di jero atina,”Boa bener pikiran ieu munding teh. Leuwih hade ku aing di sina lintuh heula. Hanas eta keur dahareun ayeuna mah rek nyiar
  Read More
 • 3

  Feb

  Kekembangan Jeung Anak Sasatoan

  KEMBANG Kembang awi ngaranna eumbreuk Kembang bako ngaranna bosongot Kembang bawang ngaranna ulated Kembang bolang ngaranna ancal Kembang boled ngaranna tela Kembang cau ngaranna jantung Kembang cengek ngaranna pencenges Kembang cikur ngaranna bukur Kembang eurih ngaranna ancul Kembang gedang ngaranna ingwang Kembang genjer ngaranna gelenye Kembang hoe ngaranna bubuay Kembang honje anu can beukah ngaranna combrang Kembang honje anu geus beukah ngaranna rombeh Kembang jaat ngaranna jalingeur Kembang jambu aer ngaranna lenyap Kembang jambu batu ngaranna karuk Kembang jambe ngaranna mayang Kembang jengkol ngaranna merekenyenyen Kembang jeruk ngaranna angkes Kembang kadu ngaranna olohok Kembang kalapa ngarnna suligar Kembang kapas ngaranna kapiran Kembang konel ngaranna
  Read More
 • 2

  Feb

  Lemah Cai Kiwari

  Di puseuring taneuh kameumeut nagri gonjang-ganjing lemah katata nu dilingkung gunung-gunung dugul sarakan pangancikan nu diriung pasir-pasir bulistir unggal waktu disasaak kalangkang banjir bandang nu ngaburial tina sela-sela cangkang kasarakahan nu mangkak dina dahan-dahan pinuh mamala Sukma purba kumalayang ngalanglang neang pangeunteupan nu ngemploh hejo susuganan manggih herangna tirta kahirupan nu kapanggih saukur puseuring bumi ngahgar ngabetrak dina rasa jeung raga bayeungyang ngarerab pangharepan dina jirim lebu kateuneung Lemah katat nu bihari ngemploh ku tutwuhan pangrereban sato nu riab ngalaksa kiwari kalingkup ku adigungna langit kabentar gelap nu ngabaranyay nyaangan jomantara ngaburak-barik tempat bumetah sirna kateureuy kasarahan
  Read More
 • 2

  Feb

  DASAWALIKRAMA

  Kaget campur bungah pohara, barang Kiai Semar ngadangu kasauran tatamu. Sugan tea mah saha. Singhoreng seler Maharesi Linggawatu. Saha nu bireuk ka anjeunna. Resi sakti, wiku linuhung, panglumpatan balarea. Jalmi suci, wawakil dewa di dunya. Ku naon kuta, ku Hyang Batara Agung, dihadiahan widadari. Nya ieu pisan, hareupeun aing ayeuna, getih dagingna. Paingan sarengkak-rengkakna pikayungyuneun. Saucap-ucapna pikanineungeun. Abong terah pandita, turunan urang kahyangan. Apal kana tatakrama. Merenah kabina-bina, digelaran sinatria pinandita. Satria wujudna, pandita sisipatanana. Dupi tuang jenengan? Pun Dasawalikrama. Dasa-wali-krama, satengah dihejah. Ke…ke…ke… kulit tarangna ngariut, siga manggih babadean. Dupi tuang rama? cenah, rek ngakurkeun eusi sirah. Prabu Das
  Read More
-

Author

Maman Jovi Malmsteen
@mamanmalmsteen
Blogger & Content Writer

Search

Recent Post